รวมสูตรโค้ด AmiBroker AFL

รวมสูตรโค้ด AmiBroker AFL สำคัญๆที่ต้องใช้ในการเขียนระบบซื้่อขายหุ้น พร้อมตัวอย่างการใช้งานและการเขียนโค้ดที่ถูกต้อง ตาม ThaiQuants AmiBroker Code Template

[ms-protect-content id=”29,39″ access=”no” silent=”yes”][/ms-protect-content]
  • Date and Time Functions in AmiBroker - รวมสูตรหลักๆที่เกี่ยวข้องกับ วัน และ เวลา ซึ่งสำคัญมากในการสร้างโค้ด โดยเฉพาะการทำ Exploration ใน AmiBroker Important Date & Time in AmiBroker Now เวลา ณ ปัจจุบัน “เวลาNow” DateTime เวลา ของ Bar “เวลาBar” แท่งนั้นๆ ที่กำลังถูก Backtest หรือ Exploration Day, DayOfWeek, Month, Year เป็น “เวลาBar” DateTimeToStr DateTimeAdd DateTimeDiff หมายเหตุ: นศ ต้องแยกให้ออกว่า ต้องการใช้เวลาของ อะไร เวลาNow หรือ เวลาBar มีบาง functions ที่ไม่ได้ถูกแสดงไว้ในนี้ เช่น DateNum เพราะ การนำไปใช้ต่อยอดมักมีปัญหา และ... Continue reading
  • SetForeign - SetForeign สูตร AmiBroker AFL สำหรับการดึงราคาข้อมูลของหุ้นตัวอื่นที่ไม่ได้ถูกกำลังสแกนเข้ามา เช่น ใช้ดึงราคา SET100 เพื่อใช้ทำ Market Filter
  • SetTradeDelays - SetTradeDelays สูตร AmiBroker AFL สำหรับการกำหนดจำนวนวันที่ต้องการเลื่อนออกไปเมื่อมีสัญญาณ Buy, Sell, Short, Cover เกิดขึ้น
  • PositionScore - PositionScore
  • SetPositionSize - SetPositionSize สูตร AmiBroker AFL สำหรับการแบ่งเงินลงทุนในการเข้าซื้อหุ้น ซึ่งมีหลักๆคือ แบ่งลงทุนแบบเปอร์เซนต์ แบบจำนวนเงิน แบบจำนวนหุ้น
  • SetOption - SetOption
  • ApplyStop - อธิบายการใช้สูตร ApplyStop