Education

Education เพจรวบรวมความรู้เพื่อการศึกษาระบบซื้อขายหุ้นและการใช้โปรแกรม AmiBroker

Introduction to AmiBroker for Everyone

สอนการใช้งานโปรแกรม AmiBroker ระดับพื้นฐานด้วยวีดีโอกว่า 2 ชั่วโมง More…

รวมสูตรโค้ด AmiBroker AFL

  • Date and Time Functions in AmiBroker - รวมสูตรหลักๆที่เกี่ยวข้องกับ วัน และ เวลา ซึ่งสำคัญมากในการสร้างโค้ด โดยเฉพาะการทำ Exploration ใน AmiBroker Important Date & Time in AmiBroker Now เวลา ณ ปัจจุบัน “เวลาNow” DateTime เวลา ของ Bar “เวลาBar” แท่งนั้นๆ ที่กำลังถูก Backtest หรือ Exploration Day, DayOfWeek, Month, Year เป็น “เวลาBar” DateTimeToStr DateTimeAdd DateTimeDiff หมายเหตุ: นศ ต้องแยกให้ออกว่า ต้องการใช้เวลาของ อะไร เวลาNow หรือ เวลาBar มีบาง functions ที่ไม่ได้ถูกแสดงไว้ในนี้ เช่น DateNum เพราะ การนำไปใช้ต่อยอดมักมีปัญหา และ... Continue reading
  • SetForeign - SetForeign สูตร AmiBroker AFL สำหรับการดึงราคาข้อมูลของหุ้นตัวอื่นที่ไม่ได้ถูกกำลังสแกนเข้ามา เช่น ใช้ดึงราคา SET100 เพื่อใช้ทำ Market Filter
  • SetTradeDelays - SetTradeDelays สูตร AmiBroker AFL สำหรับการกำหนดจำนวนวันที่ต้องการเลื่อนออกไปเมื่อมีสัญญาณ Buy, Sell, Short, Cover เกิดขึ้น
  • PositionScore - PositionScore
  • SetPositionSize - SetPositionSize สูตร AmiBroker AFL สำหรับการแบ่งเงินลงทุนในการเข้าซื้อหุ้น ซึ่งมีหลักๆคือ แบ่งลงทุนแบบเปอร์เซนต์ แบบจำนวนเงิน แบบจำนวนหุ้น
More…

Video Blog ระบบเทรดหุ้นและ AmiBroker

  • Market Breadth Indicators - วิดีโอและเอกสาร Market Breadth (MKB) ซึ่งถือว่าเป็น Leading Indicators สัญญาณที่นำตลาด เนื่องจากมีการคำนวณวิเคราะห์ Market ที่ต่างออกไปจาก Standard Index ทั่วๆไป
  • Portfolio Risk Control - Portfolio Risk Control เป็นการควบคุมความเสี่ยงทั้งหมดของพอร์ตที่มาจากหุ้นทุกตัวในพอร์ต โดยที่หุ้นแต่ล่ะ position จะมีความเสี่ยงที่ไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับ ราคาหุ้น จำนวนหุ้น (Position Sizing) ความผันผวน (Volatility) และวิธีการคำนวณความเสี่ยง (Risk Calculation) ณ สภาพตลาดนั้นๆ (Market Analysis)
  • Winning Methods of Market Wizards - VDO นี้ดีมากครับ อยากให้นักลงทุนด้วยระบบเทรดหุ้นดูทวนอย่างน้อยปีล่ะครั้ง Original VDO by Jack D. Schwager: https://www.dailymotion.com/video/x5fpu81 หมายเหตุ: วิดีโอนี้เป็นส่วนหนึ่งของคอร์ส TSDC
  • AFL Executions and AmiBroker Variables - ในการที่จะทำ Advanced Risk and Money Analyses ใน AmiBroker ได้นั้น นักลงทุนสายควอนท์ต้องเข้าใจคุณสมบัติของประเภทตัวแปร Variable Types ต่างๆใน AmiBroker ให้เป็นอย่างดี รวมถึงเข้าใจผลกระทบจากการที่ AmiBroker ทำการอ่านและประมวลโค้ด เรียกว่า “AFL Executions” ซึ่งมีผลต่อการใช้งานและประเภทของตัวแปรนั้นๆ ทั้งทางด้าน Usage, Practice, Efficiency, และ Persistency เพื่อเป็นประโยชน์ต่อนักลงทุนสายควอนท์ในเมืองไทย ThaiQuants จึงนำความรู้เบื้องต้นมาแบ่งปันให้เริ่มศึกษากันดู (อย่าลืมดู VDO) ประเภทการอ่านและประมวลโค้ด AFL Executions Symbol Executions CBI Execution (Custom Backtester Interface) ประเภทตัวแปรใน AmiBroker Normal Variable VarSet/Get Variable Static Variable AddToComposite     VDO... Continue reading
  • Risk of Ruin - Risk of Ruin คืออะไร? ความน่าจะเป็น (Probability) ที่จะเกิดการขาดทุนอย่างรับไม่ได้ (Unbearable Loss) “ความน่าจะเป็นที่พอร์ตหุ้นจะพังพินาศ” Risk of Ruin “ความน่าจะเป็นที่พอร์ตหุ้นจะพังพินาศ” หามาได้ยังไง? ใช้สูตรสมการทางคณิตศาสตร์ Mathematical Formula ใช้การจำลองการลงทุน Monte Carlo Simulation in AmiBroker
More…