SetForeign

SetForeign สูตร AmiBroker AFL สำหรับการดึงราคาข้อมูลของหุ้นตัวอื่นที่ไม่ได้ถูกกำลังสแกนเข้ามา เช่น ใช้ดึงราคา SET100 เพื่อใช้ทำ Market Filter