3. Read 2 Basic Books

อ่านหนังสือเริ่มต้นในการใช้ Introduction to AmiBroker และ Quantitative Trading System เพื่อประโยชน์ของ นศ เอง โดยหนังสือทั้ังสองเล่มนี้ ถือว่าพื้นฐานและเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี สุดท้ายแล้ว “ตนย่อมเป็นที่พึ่งแห่งตน”