Risk of Ruin

Risk of Ruin คืออะไร? ความน่าจะเป็น (Probability) ที่จะเกิดการขาดทุนอย่างรับไม่ได้ (Unbearable Loss) “ความน่าจะเป็นที่พอร์ตหุ้นจะพังพินาศ” Risk of Ruin “ความน่าจะเป็นที่พอร์ตหุ้นจะพังพินาศ” หามาได้ยังไง? ใช้สูตรสมการทางคณิตศาสตร์ Mathematical Formula ใช้การจำลองการลงทุน Monte Carlo Simulation in AmiBroker