Risk of Ruin

Risk of Ruin คืออะไร? ความน่าจะเป็น (Probability) ที่จะเกิดการขาดทุนอย่างรับไม่ได้ (Unbearable Loss) “ความน่าจะเป็นที่พอร์ตหุ้นจะพังพินาศ” Risk of Ruin “ความน่าจะเป็นที่พอร์ตหุ้นจะพังพินาศ” หามาได้ยังไง? ใช้สูตรสมการทางคณิตศาสตร์ Mathematical Formula ใช้การจำลองการลงทุน Monte Carlo Simulation in AmiBroker

แก้ไขหุ้นแตกพาร์ด้วย AFL Code

เพื่อลดความผิดพลาดในผลลัพธ์จากข้อมูลหุ้นที่ไม่ได้มีการปรับราคาหุ้นเนื่องจากหุ้นแตกพาร์ เราอาจใช้โค้ด AmiBroker AFL ในการบังคับขายหุ้นก่อนแตกพาร์หรือป้องกันการเข้าซื้อถ้ามีการตรวจสอบว่าหุ้นนั้นๆกำลังจะแตกพาร์ในอีกหนึ่งถึงสองวันข้างหน้า ใน Backtesting การจำลองระบบซื้อขายหุ้น

Continue reading