Walk Forward Analysis

Walk Forward Analysis คือ การวิเคราะห์ระบบแบบก้าวเดินไปข้างหน้า โดยใช้ Optimization หาค่า optimized parameters จาก In-Sample Period ไปใช้ใน Backtesting ใน Out-Of-Sample Period ถัดๆไป เพื่อทดสอบระบบว่าเมื่อนำมาใช้งานจริงๆ (Out-Of-Sample Period) แล้วจะได้ผลลัพท์ที่ดีหรือใกล้เคียงจาก In-Sample Period แค่ไหน แล้วยังเป็นการทดสอบเรื่อง Curve Fitting ด้วย

Continue reading

ตั้งช่วงราคาหุ้นด้วย AFL Code ให้ถูกต้องกับระดับราคาของหุ้น

ตั้งช่วงราคาหุ้นด้วย AFL Code ให้ถูกต้องกับระดับราคาของหุ้นนั้นๆ ที่เคลื่อนไหวในช่วง (Tick) ต่างกัน เพื่อทำให้ได้ผลลัพธ์จาก Backtesting สมจริงยิ่งขึ้น

Continue reading