Portfolio Risk Control

Portfolio Risk Control เป็นการควบคุมความเสี่ยงทั้งหมดของพอร์ตที่มาจากหุ้นทุกตัวในพอร์ต โดยที่หุ้นแต่ล่ะ position จะมีความเสี่ยงที่ไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับ ราคาหุ้น จำนวนหุ้น (Position Sizing) ความผันผวน (Volatility) และวิธีการคำนวณความเสี่ยง (Risk Calculation) ณ สภาพตลาดนั้นๆ (Market Analysis)

เมื่อนำความเสี่ยงของแต่ล่ะ position มาบวกกันทั้งหมด ก็จะได้ Portfolio Risk (PR) ความเสี่ยงของทั้งพอร์ต ซึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ทำให้มีความจำเป็นยิ่งที่จะต้องคอยตรวจสอบและควบคุม PR ไม่ให้เกินค่าความเสี่ยงที่ยอมรับได้ Allowable Portfolio Risk (APR) ซึ่งได้มาจากการทดสอบระบบ Backtest อย่างถูกต้องและครบถ้วน โดยสามารถควบคุมความเสียง PR ไม่ให้เกินค่า APR ด้วยการใช้วิธีเบื้องต้นดังนี้

  • Reject new signals
  • Scale In/Out
  • Balance portfolio

อีกค่าหนึ่งที่น่าสนใจคือ Average Portfolio Risk (avgPR) ที่บอกถึงสภาพความเสี่ยงของพอร์ตโดยเฉลี่ย ว่า ณ ปัจจุบันมี Portfolio Risk สูงหรือต่ำกว่า ค่าเฉลี่ย avgPR เท่าไหร่ ทำให้สามารถควบคุม Risk ได้ตั้งแต่เนินๆ อีกทั้งยังสะท้อนสภาพของพอร์ตในตลาดนั้นๆที่ลงทุนอยู่

ตัวอย่างการใช้ Portfolio Risk Control ร่วมกับ Momentum

Portfolio Risk Control in Improving Results

วิดีโอ Portfolio Risk Control (จากคอร์ส ABXC)

 

 

หนังสืออ่านเพิ่มเติม

 

ลิงค์ที่เกี่ยงข้องกับ Portfolio Risk