Risk of Ruin

Risk of Ruin คืออะไร?

ความน่าจะเป็น (Probability) ที่จะเกิดการขาดทุนอย่างรับไม่ได้ (Unbearable Loss) “ความน่าจะเป็นที่พอร์ตหุ้นจะพังพินาศ”

Risk of Ruin “ความน่าจะเป็นที่พอร์ตหุ้นจะพังพินาศ” หามาได้ยังไง?

  • ใช้สูตรสมการทางคณิตศาสตร์ Mathematical Formula
  • ใช้การจำลองการลงทุน Monte Carlo Simulation in AmiBroker

Continue reading

แก้ไขหุ้นแตกพาร์ด้วย AFL Code

เพื่อลดความผิดพลาดในผลลัพธ์จากข้อมูลหุ้นที่ไม่ได้มีการปรับราคาหุ้นเนื่องจากหุ้นแตกพาร์ เราอาจใช้โค้ด AmiBroker AFL ในการบังคับขายหุ้นก่อนแตกพาร์หรือป้องกันการเข้าซื้อถ้ามีการตรวจสอบว่าหุ้นนั้นๆกำลังจะแตกพาร์ในอีกหนึ่งถึงสองวันข้างหน้า ใน Backtesting การจำลองระบบซื้อขายหุ้น

Continue reading