Risk of Ruin

Risk of Ruin คืออะไร?

ความน่าจะเป็น (Probability) ที่จะเกิดการขาดทุนอย่างรับไม่ได้ (Unbearable Loss) “ความน่าจะเป็นที่พอร์ตหุ้นจะพังพินาศ”

Risk of Ruin “ความน่าจะเป็นที่พอร์ตหุ้นจะพังพินาศ” หามาได้ยังไง?

  • ใช้สูตรสมการทางคณิตศาสตร์ Mathematical Formula
  • ใช้การจำลองการลงทุน Monte Carlo Simulation in AmiBroker

Continue reading